เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฯ  |  Terms and Conditions 


     ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ (www.fastenic.com) โปรดอ่านเงื่อนไขของการใช้ที่ปรากฏด้านล่างอย่างละเอียด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท สยามแองเคอร์ฟาสเทนเนอร์อินดัสทรี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Fastenic.com” หรือ “บริษัท”) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในด้านล่างนี้ ห้ามมิให้ใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ หากท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด
ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ปรากฏนี้ Fastenic.com ไม่ให้สิทธิเด็ดขาด ไม่สามารถโอนได้ และมีข้อจำกัดแก่ท่าน โดยท่านมีสิทธิที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ และแสดงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวน หรือพยายามที่จะรบกวนการทำงานของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยการกระทำใดๆ ก็ตาม Fastenic.com อนุญาตให้ท่านมีสิทธิเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต”) จากเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้เป็นการส่วนตัวที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในข้อมูล ที่ได้รับอนุญาต หรือสำเนาของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และการอนุญาตนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้
     - ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์และ / หรือ ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย, แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อมูล เนื้อหา และรายละเอียดใดๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน, ก่อกวน, ทำให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากซับซ้อนในการส่งข้อมูลและใช้ข้อมูลของ Fastenic.com และ / หรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
     - ท่านต้องเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ระบุไว้ ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนั้น ในกรณีที่มีดาวน์โหลดข้อมูล
     - ท่านไม่อาจที่จะกระทำในสิ่งต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เป็นการส่วนตัวที่เป็นการแสวงหากำไร เปลี่ยนแปลงในรูปใดๆ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะแสดง หรือใช้โดยประการอื่นต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
     - ท่านต้องไม่โอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ท่านได้แจ้งบุคคลนั้นทราบถึงเงื่อนไข และบุคคลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นที่จะมีการแจ้งไว้ในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เว็บไซต์และข้อมูลที่ได้รับอนุญาต มีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตาม กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ในการใช้เว็บไซต์นี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ใดๆ ที่ไม่มีอำนาจต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอันมีลิขสิทธิ์ บริษัทไม่ได้มอบสิทธิใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าแก่ท่าน ทั้งนี้ท่านไม่มีสิทธิ์นำสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ตามเว็บไซต์นี้ไปใช้ ทำซ้ำ 

2. การจำกัดความรับผิด
     ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ Fastenic.com ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการตามหลักวิชาชีพระหว่างท่านและบริษัท Fastenic.com ได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์มีความถูกต้องในขณะที่มีการเพิ่มเติมข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ดี อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว
     ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ Fastenic.com ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือ ของคำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน หรือข้อความอื่นใดที่แสดงหรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและเนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือข้อมูลจะอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียว Fastenic.com สงวนสิทธิโดยดุลพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำดังนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นบอกกล่าวแก่ผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือพลั้งเผลอใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึง บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์และซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ ได้จัดไว้ในลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนั้น (“as is” basis) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ต่อสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยปริยาย ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประกันความสามารถ ในการทำกำไร ไม่รับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ หรือ ไม่รับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

3. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
     เพื่อความสะดวกแก่ท่าน Fastenic.com อาจจัดให้มีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงจากการกระทำเช่นนั้นจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว และจะเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะใช้มาตรการคุ้มครองที่จำเป็น เพื่อป้องกันไวรัสหรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นอันตราย Fastenic.com จะไม่รับประกันหรือรับรองต่อเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง หรือข้อมูลที่ปรากฏ สินค้าหรือบริการที่ปรากฏในนั้น
     Fastenic.com ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวทุกครั้ง และ Fastenic.com ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fastenic.com ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะเชื่อมโยงไปทางเว็บไซต์ของท่าน กรุณาติดต่อกับบริษัทโดยตรง
     การจัดให้มีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น ไม่เป็นการแสดงโดยปริยายว่าเว็บไซต์นี้ หรือ บริษัทให้การสนับสนุน รับรอง หรือยืนยันความถูกต้องในข้อมูล / เนื้อหา / รายละเอียดของเว็บไซต์อื่น มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้อง หรือให้สิทธิแก่เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ ที่ได้แสดงใน หรือสามารถที่จะเข้าถึงได้ โดยผ่านเว็บไซต์ที่มีเชื่อมโยง หรือให้สิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของ Fastenic.com หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกของ บริษัท สยามแองเคอร์ฟาสเทนเนอร์อินดัสทรี ทั้งนี้ Fastenic.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ และ/หรือ การเข้าไปในเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงดังกล่าว และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่อง, การปฏิบัติผิดสัญญา, และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อกับการใช้ และ/หรือ การเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว

4. ข้อมูลที่มีการจัดให้โดยท่าน
     Fastenic.com ไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านไม่ควรที่จะส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินให้แก่ Fastenic.com โดยผ่านทางเว็บไซต์ ท่านได้ตกลงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านจัดให้แก่ Fastenic.com ไม่ถือว่าเป็นความลับ หรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สิน โดยการให้ข้อมูลนั้นแก่ Fastenic.com ถือได้ว่าท่านได้อนุญาตแก่ Fastenic.com และการอนุญาตนั้นมีลักษณะไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดอาณาเขต และไม่เรียกเก็บค่าอนุญาต ทั้งนี้ โดยให้ Fastenic.com มีสิทธิใช้ ทำสำเนา แสดงต่อสาธารณะ  ส่งและแจกจ่ายข้อมูลนั้น
     นอกจากนี้ Fastenic.com ไม่ถูกห้ามที่จะใช้ความคิด แนวคิด หรือโนฮาวว์ที่ท่านหรือบุคคล ที่กระทำการแทนท่านได้ให้แก่ Fastenic.com ท่านรับทราบว่า Fastenic.com ไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านรับรองว่าจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีลักษณะที่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

5. การจำกัดความเสียหาย
     Fastenic.com หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือ ความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งการสูญเสียกำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบจัดการข้อมูล ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือ ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงาน (Function) ของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง แม้ว่า Fastenic.com จะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์
     Fastenic.com สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น
     Fastenic.com อาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยุติการเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้เมื่อใดก็ตาม Fastenic.com อาจจำกัดการเข้าถึงส่วนใดหรือบริการใด หรือห้ามการเข้าถึง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือรับผิดชอบใด ๆ Fastenic.com อาจยกเลิกการให้สิทธิ การอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้ว ข้างต้นได

7. ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ (International User) และกฎหมายที่ใช้บังคับ
     เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุมดำเนินการและบริหารโดย Fastenic.com จากสำนักงานของ Fastenic.com ในประเทศไทย Fastenic.com ไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ

8. ข้อห้ามในการใช้บริการ
     ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของ Fastenic.com ได้เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ท่านไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของ Fastenic.com: * ในทางใด ๆ อันละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง * ในทางใด ๆ อันเป็นการฉ้อฉล หรือมีวัตถุประสงค์ หรือก่อให้เกิดผลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย * เพื่อทำร้าย หรือพยายามที่จะทำร้ายผู้เยาว์ไม่ว่าโดยทางใดก็ตาม * เพื่อส่ง จงใจรับ อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของFastenic.com ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ * เพื่อส่ง หรือจัดหาการส่งข้อมูลการโฆษณา หรือส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือรูปแบบอื่นใดของการชักชวนที่คล้ายคลึงกัน (ข่าวขยะ (spam)) * เพื่อจงใจส่งข้อมูลใดๆ ส่งหรืออัพโหลดข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล (Trojan horses) เวิร์ม ระเบิดเวลา โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ (keystroke loggers) สปายแวร์ แอ็ดแวร์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่เป็นอันตราย หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีผลกระทบทางลบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า: * จะไม่ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือขายต่อส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ที่ขัดกับข้อกำหนดตามเงื่อนไขในการใช้บริการของ Fastenic.com  * จะไม่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซง ทำความเสียหาย หรือรบกวน * ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ Fastenic.com  * อุปกรณ์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เก็บรักษาเว็บไซต์ Fastenic.com  * ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์ Fastenic.com  หรือ * อุปกรณ์ เครือข่าย หรือ ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกใช้ หรือเป็นเจ้าของ

9. นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า/ รับประกันสินค้า
     Fastenic.com จะตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการจัดส่งทุกครั้ง และจะรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากการผลิต โดยลูกค้าต้องทำการติดต่อกลับมาทาง Fastenic.com ภายในช่วงเวลาทำการ

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ
E-Mail : contact@fastenic.com หรือ โทร 02-713-6606-7